Online art gallery Liviu Bora

在線藝術畫廊 Liviu Bora

在線藝術畫廊包含雕塑家 Liviu Bora 以原創方式創作的藝術品,並按以下部分組織:雕塑、牆壁雕塑、國際象棋遊戲、Martisor。

      

          麗芙波拉       

      電話:+40740-621089

  電子郵件:  contact@liviubora.com            海峽古提努魯 8

          克盧日-納波卡 

              克魯日

          特蘭西瓦尼亞

            羅馬尼亞